Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka ekonomických predmetov (Ružomberok)

Voľné pracovné miesto

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok

Kontakt:                                       044/4313400, riaditel@ssrk.sk

Kategória PZ:                              učiteľ ekonomických predmetov

 

so zameraním na odborné vyučovanie predmetu administratíva a korešpondencia na stredných školách                                                                         
- plný úväzok
- nástup od 01. 09. 2023                                                    

 

Kvalifikačné predpoklady:        

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Požadované doklady:                    

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doklady o vzdelaní.

Platové podmienky: 

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosti posielať poštou alebo elektronicky na ondrejkovaj@ssrk.sk, svidronova@ssrk.sk najneskôr do 21. 08. 2023. Výberové konanie sa uskutoční 25. 08. 2023.

Ružomberok  31. 07. 2023

 

                                                                                           Mgr. Július Bruncko, v. r.

                                                                                                      riaditeľ školy