Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka BIO-CHE (Likavka)

Učiteľ/ka BIO-CHE              ZŠ s MŠ Likavka

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Likavka, Školská 480, 034 95 Likavka (okres Ružomberok)

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/učiteľka II. stupňa ZŠ s aprobáciou Biológia-Chémia

Dátum predpokladaného nástupu: 24. 08. 2022

Pracovný pomer: na zastupovanie materskej dovolenky

Plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č. 4.

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

  • VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • bezúhonnosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 10. 05. 2022 na adresu: Základná škola s materskou školou Likavka, Školská 480, 034 95 Likavka (okres Ružomberok)alebo elektronicky na email: zssmslikavka@gmail.com

Výber zamestnancov bude na základe osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní len uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné a iné požiadavky. Termín pracovného pohovoru bude oznámený uchádzačom elektronicky e-mailom alebo telefonicky.

Bližšie informácie u riaditeľa školy: 044/4322092