Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka aprobáciou MATEMATIKA (Kysucké Nové Mesto)

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Kategória voľného pracovného miesta: učiteľa/učiteľku II. stupňa ZŠ s aprobáciou MATEMATIKA (zástup za materskú dovolenku)

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2023
Pracovný pomer: plný pracovný úväzok
Plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.

Bonus: príspevok na cestovné náhrady mimo okresu Kysucké Nové Mesto

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
- VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a   odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť,
- ovládanie štátneho jazyka                                                                                                                        ------- profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (zatiaľ).

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 30.06. 2023 elektronicky na email: igor.sevec@zsclementisova.sk, kontakt: 0915816940