Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka ANJ, CHE, ŠŠP, MŠ (Čadca)

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca prijme:

1. Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Anglický jazyk  na plný  úväzok

        s nástupom 23.08.2024.
        Pracovný pomer – na dobu určitú do 31.08.2025.

  1. Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Chémia na čiastočný úväzok 11 hodín

        týždenne, t. j. 47,83 % úväzok s nástupom 23.08.2024.
        Pracovný pomer – na dobu určitú do 31.08.2025.

  1. Školský špeciálny pedagóg na plný úväzok s nástupom 208.2024.

        Pracovný pomer – na dobu určitú do 31.08.2025.

 

4.     Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom 23.08.2024.

        Pracovný pomer – na dobu určitú do 31.08.2025.

 

 

 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – príloha č.1 a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 24.06.2024 na adresu školy
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca alebo na email: riaditel@skolapodzavoz.sk

 

Kontaktná osoba: PhDr. Peter Jurga, riaditeľ školy, tel. č. 041/4334172