Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka 1.stupňa ZŠ a ANJ (Hybe)

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Hybe 691, 032 31 Hybe

Názov pracovnej pozície a rozsah pracovného úväzku

Učiteľ/ka 1.stupňa ZŠ a ANJ s nástupom od 1.9.2024, plný pracovný úväzok

Kvalifikačné požiadavky

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky

V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe. Zaradenie do platovej triedy v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a e-mailovým kontaktom,
  • Profesijný životopis
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji (fotokópie) – postačuje priniesť k nahliadnutiu na pracovný pohovor.

V prípade uzavretia pracovného pomeru:

  • Overené fotokópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji
  • Čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7)
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti)

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:

Základná škola s materskou školou, Hybe 691, 032 31 Hybe;

prípadne na e-mail: admin@zshybe.edu.sk najneskôr do 2.08.2024

Výber zamestnancov bude na základe osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné a iné požiadavky. Termín pracovného pohovoru bude oznámený uchádzačom elektronicky e-mailom alebo telefonicky.

Bližšie informácie u riaditeľa školy: 0948373191