Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka 1. stupňa ZŠ (Žilina)

Základná škola,  Lichardova 24, 010 01 Ž i l i n a

oznamuje voľné pracovné miesta  na pracovnú pozíciu:

                        učiteľka 1. stupňa základnej školy zástup za MD

 

                                         

Termín nástupu: od 1. septembra 2024

Pracovný pomer:   doba určitá, skúšobná doba 3 mesiace

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

a) kvalifikačné predpoklady Zákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch príloha č. 1

b) bezúhonnosť § 15

c) zdravotná spôsobilosť § 16

d) ovládanie štátneho jazyka § 17

e) stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa

Ďalšie požiadavky:
znalosť práce s PC (Office Word, Power Point, Microsoft Excel, internet);
flexibilita, kreativita;
komunikačné schopnosti, zodpovedný prístup k práci, samostatnosť;
príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať v tíme;
znalosť anglického jazyka úroveň B1- B2  vítaná

prax v obore vítaná.

 

Požadované doklady:

  1. žiadosť  o prijatie do zamestnania;
  2. štruktúrovaný profesijný životopis;
  3. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
  4. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina, riaditel@zslichardova.sk  do 31.7.2024.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.