Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ strednej školy-školský tréner (Žilina)

Oznámenie o voľných pracovných miestach

 

Stredná športová škola, Rosinská 6, Žilina v súlade s § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov.

 

Škola: Stredná športová škola

Sídlo: Rosinská 6, 010 08 Žilina

 

Kategória

školský tréner (5 miest)

Druh pracovného pomeru

pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2025

Termín nástupu

od 1. septembra 2024

Pracovný úväzok

10 až 14 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Kvalifikačné predpoklady

podľa vyhlášky č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, najmenej úplné stredoškolské vzdelanie a odborná spôsobilosť v kategórii tréner najmenej III. kvalifikačného stupňa v týchto športoch – hádzaná, futbal, ľadový hokej. florbal.

Náplň práce

vyučovanie športovej prípravy

Platové podmienky

Tarifný plat podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a e-mailovým kontaktom,

Profesijný životopis,

Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji (fotokópie) – postačuje priniesť k nahliadnutiu na pracovný pohovor.

V prípade uzavretia pracovného pomeru:

Overené fotokópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji

Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

Iné požiadavky

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe)

Termín podania žiadosti

Do 31.05.2024,

e-mailom na skola@sportovaskolaza.sk, poštou na adresu školy, prípadne osobne.

Kontaktná osoba

PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

Mobil

0907 849 466

E-mail

peter.hruska@sportovaskolaza.sk

 

Kategória/ podkategória

učiteľ (učiteľ strednej školy) 1 miesto

Druh pracovného pomeru

pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie počas dlhodobej PN

Termín nástupu

od 1. septembra 2024

Pracovný úväzok

22 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Kvalifikačné predpoklady

podľa vyhlášky č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a dejepisu

Náplň práce

vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA v kombinácii s DEJEPISOM

Platové podmienky

Tarifný plat podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a e-mailovým kontaktom,

Profesijný životopis,

Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji (fotokópie) – postačuje priniesť k nahliadnutiu na pracovný pohovor.

V prípade uzavretia pracovného pomeru:

Overené fotokópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji

Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

Iné požiadavky

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe)

Termín podania žiadosti

Do 30.06.2024,

e-mailom na skola@sportovaskolaza.sk, poštou na adresu školy, prípadne osobne.

Kontaktná osoba

PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

Mobil

0907 849 466

E-mail

peter.hruska@sportovaskolaza.sk

 

 

Kategória/ podkategória

učiteľ (učiteľ strednej školy) 1 miesto

Druh pracovného pomeru

pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2025 s perspektívou trvalého prac. pomeru

Termín nástupu

od 1. septembra 2024

Pracovný úväzok

22 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Kvalifikačné predpoklady

podľa vyhlášky č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka

Náplň práce

vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA v kombinácii s ANGLICKÝM JAZYKOM

Platové podmienky

Tarifný plat podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a e-mailovým kontaktom,

Profesijný životopis,

Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji (fotokópie) – postačuje priniesť k nahliadnutiu na pracovný pohovor.

V prípade uzavretia pracovného pomeru:

Overené fotokópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji

Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

Iné požiadavky

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe)

Termín podania žiadosti

Do 30.06.2024,

e-mailom na skola@sportovaskolaza.sk, poštou na adresu školy, prípadne osobne.

Kontaktná osoba

PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

Mobil

0907 849 466

E-mail

peter.hruska@sportovaskolaza.sk

 

Kategória/ podkategória

učiteľ (učiteľ strednej školy) 2 miesta

Druh pracovného pomeru

pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2025

Termín nástupu

od 1. septembra 2024

Pracovný úväzok

22 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Kvalifikačné predpoklady

podľa vyhlášky č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odborných predmetov v odbore vzdelávania 74 telesná kultúra a šport.

Náplň práce

vyučovanie odborných predmetov v odbore vzdelávania 74 telesná kultúra a šport

Platové podmienky

Tarifný plat podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a e-mailovým kontaktom,

Profesijný životopis,

Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji (fotokópie) – postačuje priniesť k nahliadnutiu na pracovný pohovor.

V prípade uzavretia pracovného pomeru:

Overené fotokópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji

Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

Iné požiadavky

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe)

Termín podania žiadosti

Do 30.06.2024,

e-mailom na skola@sportovaskolaza.sk, poštou na adresu školy, prípadne osobne.

Kontaktná osoba

PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

Mobil

0907 849 466

E-mail

peter.hruska@sportovaskolaza.sk

 

Na pracovný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

 

V Žiline dňa 14.06.2024                                                                                    PaedDr. Peter Hruška, v. r.

                                                                                                                       riaditeľ školy