Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ SLJ a LIT (Makov)

Slovenský jazyk a literatúra (Makov)

Ponuka práce – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov aprobácia slovenský jazyk a literatúra /prípadne kombinácia občianska náuka/hudobná výchova/

Základná škola s materskou školou Makov 264, 023 56 príjme učiteľa/učiteľku

Miesto výkonu práce: 023 56 Makov 264, Základná škola

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 22.8.2023.

Termín nástupu: 1. september 2023, na dobu určitú

Rozsah úväzku: 100 %

Platové podmienky:

Určené v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Znalosť práce s PC

MS Office, Office 365, Internet, Edupage

Vzdelanie

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

 

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný štruktúrovaný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z. z.),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- kópie dokladov o ukončenom vzdelaní

Platové podmienky:

- v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.1.2023".

Adresa školy

Základná škola s materskou školou Makov
Makov 264
02356 Makov
https://skolamakov.edupage.org/
0414364371

Kontaktná osoba

Mgr. ElenaRusňáková 0911 064 373