Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ NÁV (Žilina)

Základná škola,  Lichardova 24, 010 01 Ž i l i n a

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu:

                                          

                                          učiteľ rímsko-katolíckeho náboženstva na kratší pracovný čas

 

Termín nástupu: od 11. septembra  2023

Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2024 s možnosťou predĺženia, skúšobná doba: 3 mesiace

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

a) kvalifikačné predpoklady Zákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch príloha č. 1; pri učiteľovi rímsko-katolíckeho náboženstva sa vyžaduje platná kánonická misia.

b) bezúhonnosť § 15

c) zdravotná spôsobilosť § 16

d) ovládanie štátneho jazyka § 17

e) stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa

Ďalšie požiadavky:
znalosť práce s PC (Office Word, Power Point, Microsoft Excel, internet);
flexibilita, kreativita;
komunikačné schopnosti, zodpovedný prístup k práci, samostatnosť;
príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať v tíme;
prax v obore vítaná.

Požadované doklady:

  1. žiadosť  o prijatie do zamestnania;
  2. štruktúrovaný profesijný životopis;
  3. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
  4. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina  do 08.09.2023.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.