Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ (Martin)

Pracovná  ponuka:

Názov školy:

Špeciálna základná škola

Adresa sídla školy :

Ul.P.Mudroňa 46, Martin

Kontakty na zodpovednú osobu:

spzmt@spzmt.sk, 0911413404

Voľná pracovná pozícia.

•             učiteľ

(na dobu určitú do 31.augusta 2024 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú).

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z.  a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z.

Platové podmienky: Určené v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné požiadavky:

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, zdravotná spôsobilosť.

Termín doručenia žiadosti:

Do 28. augusta  2023

Predpokladaný dátum prijatia:

1. september 2024