Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/-ľka telesnej a športovej výchovy (Martin)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin v súlade §84  ods.1  zákona  č.138/2019  Z. z.  o  pedagogických zamestnancoch  a  odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov pracovnej pozície

Učiteľ/-ľka telesnej a športovej výchovy

Rozsah pracovného úväzku

100% úväzok s nástupom od 1. 9. 2022

Kvalifikačné požiadavky

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné kritéria a požiadavky

Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 915,00 – 1477,00 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, fotokópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:

Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin prípadne na e-mail:  skola@zsdolinskeho.sk  najneskôr do 20. 5. 2022

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky.

Telefonický kontakt: 0910 800 250