Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ II. stupňa ZŠ s aprobáciou CHE-BIO (Žilina)

Základná škola s materskou školou Do Stošky 8, Žilina príjme do pracovného pomeru

s nástupom I H N E Ď  na voľné pracovné miesto - zástup počas dlhodobej PN

 

kategória zamestnanca :

  • učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou    CHÉMIA - BIOLÓGIA

kvalifikačné predpoklady :

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov,
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru

zoznam požadovaných dokladov :

  • žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy

iné požiadavky

  • bezúhonnosť

podmienky pre voľné pracovné miesto:

  • pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas dlhodobej PN

rozsah úväzku: 100 %

Platové podmienky : Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č.220/2022 Z.z.

Kontakt:

e-mail: banovaskola@gmail.com

tel.č.: riaditeľ školy 0917 920772