Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Školský tréner (Žilina)

Oznámenie o voľných pracovných miestach

 

Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina v súlade s § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú informáciu o 3 voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov.

 

Škola: Spojená škola - organizačná zložka Stredná športová škola

Sídlo: Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

 

3 pracovné miesta

(školský tréner – futbal, hádzaná, atletika, )

Kategória

školský tréner

Druh pracovného pomeru

pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2024

Termín nástupu

od 8. septembra 2023

Pracovný úväzok

čiastočný – 43% až 52% = 16,10 až 19,5 hodiny týždenne (10 až 12 vyučovacích hodín podľa športu)

Kvalifikačné predpoklady

podľa vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, najmenej úplné stredoškolské vzdelanie a odborná spôsobilosť v kategórii tréner najmenej III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe.

Náplň práce

vyučovanie športovej prípravy

Platové podmienky

Tarifný plat podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a e-mailovým kontaktom,

Profesijný životopis,

Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji (fotokópie) – postačuje priniesť k nahliadnutiu na pracovný pohovor.

V prípade uzavretia pracovného pomeru:

Overené fotokópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji

Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

Iné požiadavky

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe)

Termín podania žiadosti

Do 31.08.2023,

e-mailom na skola@sportovaskolaza.sk, poštou na adresu školy, prípadne osobne.

Kontaktná osoba

PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

Mobil

0907 849 466

E-mail

skola@sportovaskolaza.sk alebo peter.hruska@sportovaskolaza.sk

 

Na pracovný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

V Žiline dňa 21.08.2023                                                                                    PaedDr. Peter Hruška, v. r.

                                                                                                                       riaditeľ školy