Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Školský psychológ (Oravská Jasenica)

Voľné pracovné miesto - ŠKOLSKÝ   PSYCHOLÓG

Pracovná pozícia: Školský psychológ

Úväzok: 50 %

Dátum nástupu: predpokladaný dátum 09/2023

Kvalifikačné predpoklady

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1.v študijnom programe psychológia

2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

Ďalšie požiadavky:
a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy,
b spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť,

g) osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch

Dátum predloženia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 31. júla 2023.

Predloženie žiadosti poštou, elektronicky alebo osobne. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky.

Na adresu:

Základná škola s MŠ M. Hamuljaka

Oravská Jasenica 141, 029 64 Oravská Jasenica,

info@zsoravjas.sk