Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Školský digitálny koordinátor (Lokca)                         

Základná škola s materskou školou, Školská 71/3, 029 51 Lokca prijme do pracovného pomeru    školského digitálneho koordinátora. Nástup od 1. 09. 2024 na plný pracovný úväzok.                         

Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 

  • kvalifikačné požiadavky v zmysle platnej legislatívy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
  • zdravotná spôsobilosť
  • bezúhonnosť
  • ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o ukončenom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vzor je zverejnený na stránke školy).

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Požadované doklady posielajte do 30. 6. 2024 na adresu školy, resp. na e-mailovú adresu: zslokca@zslokca.sk

Výber zamestnancov bude na základe osobného pohovoru, na ktorí budú pozvaní len uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné  požiadavky. Termín pracovného pohovoru bude oznámený uchádzačom telefonicky.

 

 

S úctou

Ivan Dudáš