Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Školník (Kvačany)

Školník

Základná škola, 032 23 Kvačany 227

Informácie o voľnom pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Základná škola, Kvačany 227

Termín nástupu

15.5.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

10.05.2023

Rozsah úväzku

100%

Počet študentov školy

156

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Pozícia školníka si vyžaduje univerzálneho človeka, ktorý pracuje samostatne, iniciatívne a má vodárenské, elektrikárske, stolárske zručnosti.  Vie  si poradiť v každej neočakávanej situácií, dokáže komunikovať nielen s dospelými, ale aj so žiakmi. Vníma situáciu v škole, vyhodnocuje a rieši.

Náplň práce:
- Vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov, maľovanie priestorov
- Udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy
- Odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov a schodísk v zimných mesiacoch, v letných kosenie areálu a údržba školského areálu
- Obsluha troch plynových kotolní

Ďalšie požiadavky

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru;
- stručný životopis;
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 30. apríla 2023. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Adresa:
Základná škola, Kvačany 227, 03223
www.zskvacany.edupage.org;
email: skola@zskvacany.sk
tel.kontakt: 0911 160 027