Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Pedagogický zamestnanec/učiteľ strednej školy-MAT (Tvrdošín)

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE 

UČITEĽ STREDNEJ ŠKOLY s aprobáciou MATEMATIKA  

podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných  zamestnancoch a o  zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov .

 

Názov a adresa zamestnávateľa

SOŠ lesnícka Tvrdošín, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín

Kategória/podkategória pedagogického zamestnanca

Pedagogický zamestnanec / učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady

V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 173/2023 Z. z.  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov minimálne:

- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

- Kvalifikačné predpoklady pedagogického zamestnanca v zmysle zákona 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zoznam vyžadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis, 
  • kópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji, 
  • odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (len v prípade úspešného uchádzača) 
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti)
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR.

Iné požiadavky

  • ovládanie štátneho jazyka,
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • bezúhonnosť (preukázaná odpisom z registra trestov).

Termín nástupu

2. september 2024

Pracovné podmienky

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Pracovná zmluva na dobu určitú s perspektívou trvalého pracovného pomeru.  

Rozsah úväzku

Plný pracovný úväzok učiteľa strednej školy

Termín podania žiadostí

do 16. augusta 2024 e-mailom na adresu sosltv@sosltv.sk  Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.


Tvrdošín 20.06.2024   

                                                                                                               Ing. Viliam Gerčák, v. r.

                                                                                                                       riaditeľ školy