Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Pedagogický asistent/ka (Martin)

Pracovná  ponuka:

Názov školy:

Špeciálna základná škola

Adresa sídla školy :

Ul.P.Mudroňa 46, Martin

Kontakty na zodpovednú osobu:

spzmt@spzmt.sk, 0911413404

 

Voľná pracovná pozícia.

 

Pedagogický asistent

Termín nástupu: ihneď

Pracovný pomer: na dobu určitú do 31.08.2024

Mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

  Predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca:

- kvalifikačné predpoklady v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre výkon funkcie – pedagogický asistent

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- štruktúrovaný profesijný životopis

- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15, ods. 3 Zákona č.138/2019 Z. z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

Požadované doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na e-mailovú

adresu:  spzmt@spzmt.sk.