Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Majster odbornej výchovy (Žilina)

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

MAJSTER ODBORNEJ VÝCHOVY

podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov a adresa

zamestnávateľa

Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina

 

Kategória / podkategória

pedagogického zamestnanca

Majster odbornej výchovy so zameraním na zdravotné inštalácie

a vykurovanie

 

 

Kvalifikačné predpoklady

V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov: úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a výučný list
v príslušnom odbore (inštalatér, mechanik stavebnoinštalačných zariadení), odborná prax min. 3 roky.

 

Zoznam vyžadovaných

dokladov

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • fotokópia dokladov o vzdelaní
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
    o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR

 

Iné požiadavky

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • samostatnosť pri práci, zodpovednosť
  • práca s PC (excel, word)

 

Termín nástupu

 

Od 01.09.2023 na dobu neurčitú.

 

Pracovné podmienky

 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy
a dĺžky započítanej praxe a zaradenia do požadovaného kariérového stupňa.

 

Rozsah úväzku

 

Plný úväzok 37,5 hod., tarifný plat od 950,- €.

 

Termín podania žiadostí

 

Do 30. júna 2023 e-mailom na adresu: sekretariat@sosstavebna.sk

alebo poštou na adresu školy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

 

 

Žilina, 28.03.2023                                                                             Ing. Josef Ilčík, PhD., v. r.

                                                                                                               riaditeľ SOŠS