Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Majster odbornej výchovy - 2 (Tvrdošín)

 

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE 

MAJSTER ODBORNEJ VÝCHOVY V ŠTUDIJNOM ODBORE OPERÁTOR LESNEJ TECHNIKY A UČEBNOM ODBORE MECHANIZÁTOR LESNEJ VÝROBY PRE LESNÉ ČINNOSTI  ( dve voľné pracovné miesta )

podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných  zamestnancoch 

 a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov

 

Názov a adresa zamestnávateľa

SOŠ lesnícka Tvrdošín, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín

Kategória/podkategória pedagogického zamestnanca

majster odbornej výchovy

Kvalifikačné predpoklady

V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 173/2023 Z. z.  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov minimálne:

-  Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou lesníckeho zamerania alebo

-     Úplné stredné vzdelanie s maturitou + výučný list

-  Kvalifikačné predpoklady pedagogického zamestnanca v zmysle zákona 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

Zoznam vyžadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis, 
 • kópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji, 
 • odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (len v prípade úspešného uchádzača) 
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti)
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR

Iné požiadavky

 • ovládanie štátneho jazyka
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť (preukázaná odpisom z registra trestov)
 • prax v lesníckych činnostiach
 • Oprávnenie na obsluhu a údržbu RMRP, LKT, UKT, HR, Krov – oprávnenia výhodou
 • Vodičský preukaz T, B, výhoda D

Termín nástupu

2. september 2024

Pracovné podmienky

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe

Pracovná zmluva na dobu určitú s perspektívou trvalého pracovného pomeru  

Rozsah úväzku

plný pracovný úväzok majstra odbornej výchovy

Termín podania žiadostí

do 16. augusta 2024 e-mailom na adresu sosltv@sosltv.sk  vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor

             

Tvrdošín 14.06.2024

                                                                                                              Ing. Viliam Gerčák, v. r.

                                                                                                                       riaditeľ školy