Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Asistent/ka učiteľa (Žilina)

vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

 

asistent učiteľa

 

Termín nástupu:  dohodou 

 

            Pracovné podmienky :  zástup MD,RD

                 pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

 

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

  • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,  príloha č. 6 pedagogický asistent
  • poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky – pre deti zo zdravotným znevýhodnením
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, zodpovednosť

Náplň práce

  • bezprostredne spolupracovať s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,uľahčovať adaptáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy alebo predškolského zariadenia
  • podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní,
  • pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí, žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér

Platové podmienky:  v hrubom v rozpätí 895,50 – 1107,00 Eur, v závislosti na dosiahnutom vzdelaní a započítanej praxe

 

Požadované doklady: -    žiadosť o prijatie do zamestnania

  • štrukturovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového  zákona
  • odpis z registra trestov

Podanie žiadosti:

            Špeciálna základná škola s materskou školou

            J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

            Email: szsza@szsza.sk

            Kontakt: 0911 932 373

 

Prijímanie žiadosti : do   15.5.2023