Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Prekážka na strane zamestnávateľa-oznámenie

        Regionálny úrad školskej spávy v Žiline

        Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

         osobný úrad

 

 

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje/č. t.

Žilina

 

2022/78-14

JUDr.Mgr. Kyselová/041/3226704

26.07. 2022

 

Vec

Prekážka na strane zamestnávateľa – oznámenie

 

Na základe oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina zo dňa 25.07. 2022 Vám oznamujem, že od 31.7.2022 (nedeľa) 00:00 hod. do 3.8.2022 (streda) 15:00 hod. dôjde v celom objekte Europalace k odstávke tepla a teplej vody. Uvedená odstávka má vplyv aj na dodávku chladu, od ktorého je závislá prevádzka Klientskeho centra Žilina na ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina.

Z dôvodu nepredvídateľnosti mikroklimatických podmienok pracoviska v uvedenom období zamestnávateľ posúdil, že ide o prekážku na strane zamestnávateľa podľa ustanovenia § 142 ods.1 Zákona 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a poskytuje v termíne od 1.8.2022 do 3.8.2022 pracovné voľno pre zamestnancov RÚŠS Žilina.

            Oznamujem, že v tento deň zároveň budú poskytované služby klientom počas skrátených úradných hodín od 8:00 do 12:00 v obmedzenom režime s tým, že na každom odbore bude prítomný jeden zamestnanec.

 

S pozdravom

 

PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý, PhD.

                                                                                  riaditeľ

 

 

Príloha: Zoznam prítomných zamestnancov v období 1.8.-3.8.2022 + kontakt