Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Asistent učiteľa (Žilina)

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina

                                               Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina  

IČO: 55634737vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

 

asistent učiteľa

 

Termín nástupu:  1.9.2024

 

            Pracovné podmienky :   pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

 

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

 

 • Úplné stredné vzdelanie pedagogického zamerania
 • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,  príloha č. 6 pedagogický asistent
 • poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky – pre deti zo zdravotným znevýhodnením
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, zodpovednosť

 

Náplň práce

 • bezprostredne spolupracovať s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,uľahčovať adaptáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy alebo predškolského zariadenia
 • podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní,
 • pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí, žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér

 

 

Platové podmienky:  v hrubom v rozpätí 1108,0 – 1240,00 Eur, v závislosti na dosiahnutom vzdelaní a započítanej praxe

 

Požadované doklady: -    žiadosť o prijatie do zamestnania

 • štrukturovaný životopis
 • doklady o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového  zákona
 • odpis z registra trestov

 

Podanie žiadosti:

            Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina

            J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

            Email: lapihuskova@ssza.sk

            Kontakt: 0911 932 373

 

Prijímanie žiadosti : do   25.6.2024