Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Učiteľ/ka matematiky (Čadca)

Učiteľ/ka matematiky (Čadca)

 

Spojená škola, Palárikova 2758, 022 01 Čadca prijme do pracovného pomeru:

Pracovná pozícia: učiteľ/ka matematiky

Termín nástupu: 01.09.2024

Pracovný pomer: na dobu určitú, možnosť predĺženia na dobu neurčitú

Miesto výkonu práce: Spojená škola, Palárikova 2758,  022 01 Čadca

Mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

Predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca:

- kvalifikačné predpoklady v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a   odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť (doloží iba úspešný uchádzač)

- ovládanie štátneho jazyka

 

Ďalšie požiadavky:

- aj bez doterajšej praxe

- ďalší aprobačný predmet výhodou

 

Požadované doklady:

- písomná žiadosť o prijatie do zamestnania

- štruktúrovaný profesijný životopis

- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15, ods. 3 Zákona č.138/2019 Z. z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

 

Požadované doklady posielajte na e-mailovú adresu: szscadca@gmail.com do 31.07.2024 alebo osobne, prípadne poštou.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Řeháčková

Kontakt: 0911 520 130