Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Upratovačka (Žilina)

Základná škola,  Lichardova 24, 010 01 Ž i l i n a

 

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu

upratovačka na polovičný úväzok

 

 

Termín nástupu: od 1. augusta  2024

Pracovný pomer: doba určitá do 31.7.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú, skúšobná doba: 3 mesiace

Náplň práce:

  • upratovanie a čistenie tried, sociálnych zariadení a priestorov budovy školy,
  • zodpovednosť za udržiavanie čistoty a poriadku  v budove školy a areáli školy,

Kvalifikačné predpoklady:

  • základné, stredoškolské vzdelanie s maturitou/bez maturity

Požadované doklady:

  • žiadosť  o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný  životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobnostné predpoklady:

  • zodpovedný prístup k práci, pracovitosť, zmysel pre poriadok
  • schopnosť samostatne pracovať

Platové podmienky:

v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, Základná škola Lichardova 24, 010 01 Žilina alebo elektronicky na riaditel@zslichardova.sk.

 

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.